Sorko Advocaten

Algemene voorwaarden

 1. Sorko Advocaten is een samenwerkingsverband van meerdere advocaten. Iedere advocaat, participant in Sorko Advocaten, oefent zijn/haar praktijk onafhankelijk en zelfstandig uit en is uitsluitend aansprakelijk voor die eigen praktijkuitoefening.
 2. De bedingen en bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van de participanten in Sorko Advocaten en daarop kan niet alleen een beroep worden gedaan door elke participant in Sorko Advocaten, maar deze Algemene Voorwaarden zijn ook gemaakt voor en daarop kan ook een beroep worden gedaan door alle personen die werkzaam zijn voor Sorko Advocaten en/of voor een of meer participanten in Sorko Advocaten, alle personen die door een participant in Sorko Advocaten zijn ingeschakeld voor en/of betrokken zijn bij de uitvoering van een opdracht, en alle personen voor wier handelen, nalaten of onachtzaamheid Sorko Advocaten dan wel een participant in Sorko Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor vroegere participanten in Sorko Advocaten en medewerkers van Sorko Advocaten of een participant in Sorko Advocaten met inbegrip van hun erfgenamen en rechtsopvolgers, indien deze aansprakelijk mochten worden gehouden nadat de samenwerking met Sorko Advocaten is geëindigd.
 3. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn aanvaard door en elke overeenkomst van opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gesloten met de participant aan wie de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De participant in Sorko Advocaten die een opdracht van een opdrachtgever heeft aanvaard zal, tenzij anders overeengekomen, de opdracht persoonlijk uitvoeren behoudens waarneming in geval van afwezigheid in verband met ziekte, vakantie of langdurige afwezigheid om een andere reden, en onverminderd het recht van een participant om derden in te schakelen voor de uitvoering van een opdracht. De werking van Artikel 7:404 BW en de werking van Artikel 7:407 lid 2 BW worden volledig uitgesloten.
 4. Uitvoering van een aanvaarde opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de betreffende opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan of verband houdende met de opdracht en/of de inhoud van de voor de uitvoering van de opdracht of in verband daarmede verrichte werkzaamheden en activiteiten.
 5. Indien een opdrachtgever een derde laat kennisnemen van de inhoud van de ten behoeve van hem door Sorko Advocaten of door een participant in Sorko Advocaten verrichte werkzaamheden of activiteiten, dient de opdrachtgever de derde op deze Algemene Voorwaarden te wijzen en ervoor te zorgen dat deze Algemene Voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard. Iedere opdrachtgever vrijwaart Sorko Advocaten en alle participanten in Sorko Advocaten en hun medewerkers en hulppersonen tegen vorderingen van derden die zijn gebaseerd op of verband houden met schade die is geleden of beweerdelijk zou zijn geleden door of in verband met werkzaamheden of activiteiten door Sorko Advocaten en/of door een participant in Sorko Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verricht, en iedere opdrachtgever vrijwaart Sorko Advocaten en alle participanten in Sorko Advocaten en hun medewerkers en hulppersonen tegen vorderingen van derden die zijn gebaseerd op of verband houden met schade die is geleden of beweerdelijk zou zijn geleden door of in verband met een door Sorko Advocaten of een participant in Sorko Advocaten of een van hun werknemers of andere hulppersonen gedane melding in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties.
 6. Sorko Advocaten, althans de betreffende participant, zal bij de uitvoering van de aan haar/hem verleende opdracht en bij de selectie van door haar/hem in te schakelen andere personen/instellingen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 7. Indien de uitvoering van een opdracht door Sorko Advocaten en/of door een participant in Sorko Advocaten, nalaten en onachtzaamheid mede onder uitvoering begrepen, leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de participant die de opdracht heeft aanvaard wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de betreffende participant komt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor de participant die ten onrechte of zonder geldige reden een opdracht of de verdere uitvoering van een opdracht geheel of ten dele heeft geweigerd dan wel de uitvoering van een opdracht heeft onderbroken, opgeschort of beëindigd of doen onderbreken, opschorten of beëindigen en dit leidt tot aansprakelijkheid voor schade die daaruit voortvloeit.
 8. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het voorgaande artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is ieders aansprakelijkheid beperkt tot het eigen risico dat ingevolge deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening komt van de participant die de opdracht heeft aanvaard of geweigerd of die de uitvoering van de opdracht heeft onderbroken, opgeschort of beëindigd of heeft doen onderbreken, opschorten of beëindigen.
 9. De in de artikelen 7 en 8 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval dat en in zoverre als de participant die de opdracht heeft aanvaard aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de bij of in verband met de uitvoering van de opdracht gebruikte of toegepaste apparatuur, uitrusting, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, materialen of middelen en voor het handelen en/of nalaten van of de onachtzaamheid van personen die onder diens directe leiding werkzaam zijn.
 10. Het staat Sorko Advocaten c.q. de participant die de opdracht heeft aanvaard vrij om naar eigen inzicht derden in te schakelen voor het uitvoeren van een aanvaarde opdracht. Met iedere opdracht gegeven aan Sorko Advocaten c.q. aan de participant die de opdracht aanvaardt wordt steeds geacht de bevoegdheid te zijn verleend om aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Sorko Advocaten en van de participant die de opdracht heeft aanvaard voor enige tekortkoming van ter uitvoering daarvan ingeschakelde of daarbij betrokken derden is uitgesloten.
 11. Het honorarium voor de verrichte/te verrichten werkzaamheden zal telkens in overleg tussen de opdrachtgever en de participant die de opdracht aanvaardt worden overeengekomen. Hetzelfde geldt met betrekking tot de wijze en termijnen van declareren alsook de toepasselijkheid van betalingstermijnen en het stellen van voorwaarden voor het eventueel verlangen van een voorschot/depot en/of andere voorwaarden. De opdrachtgever is naast het honorarium tevens gehouden tot betaling van de ter uitvoering van de door hem verstrekte opdracht gemaakte onkosten waarbij de algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d., in de vorm van een percentage van het honorarium in rekening kunnen worden gebracht. De opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van de namens de opdrachtgever af te dragen belastingen, kadastrale- en griffierechten en andere rechten, taxen en legeskosten.
 12. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Sorko Advocaten c.q. op alle door een participant van dit samenwerkingsverband aanvaarde opdracht inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 13. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal gesteld. In geval van enige afwijking of enig verschil tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden zal de Nederlandse versie bindend zijn. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden zal de Nederlandse tekst daarvan bindend zijn.
 14. De rechtsverhouding tussen Sorko Advocaten c.q. de participanten daarin en haar/hun opdrachtgevers wordt beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen zullen, ter keuze van de eisende partij, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Indien Sorko Advocaten en/of een of meer van haar participanten als eisende partij optreedt, is de eisende partij, in afwijking van het hiervoor gestelde, bevoegd het geschil aanhangig te maken bij een, gelet op de nationaliteit en/of woon-/vestigingsplaats en/of enige andere omstandigheid met betrekking tot de wederpartij of de aard van het geschil, bevoegde rechter elders in Nederland en/of in het buitenland.